ผกก.สน.อุดมสุข ประชุม ITA

ผกก.สน.อุดมสุข ได้ประชุมชี้แจง แสดงเจตนารมณ์ร่วมขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) จะปฏิบัติหน้าที่และบริหารสถานีตำรวจอย่างซื่อสัตย์ สุจริตโปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ไม่ให้ – ไม่รับ (NO Gift Policy) และต่อต้านการรับสินบนในทุกรูปแบบ

เพื่อให้ข้าราชการตำรวจ สน.อุดมสุขทุกท่าได้รับทราบแนวทาง การประเมิน และการปฏิบัติ