วันอังคาร, 9 สิงหาคม 2565
ขอเชิญร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสถานีตำรวจนครบาล ป.ป.ช. ร่วมมือ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ แสดงเจตนารมณ์ร่วมขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ลงสู่ “สถานีตำรวจนครบาล”ผู้บังคับบัญชา

พล.ต.อ. สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข

ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

พล.ต.ท. สำราญ นวลมา

ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล

พล.ต.ต.พรชัย ขจรกลิ่น

ผู้บังคับการตำรวจนครบาล 4

พ.ต.อ.ปณิธิ ชาอุ่น

ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลอุดมสุข