ตชส.พบปะประชาชน

มอบหมายให้  จนท.ตร.ชุดตชส. สน.อุดมสุขพบปะเยี่ยมเยียน คณะกรรมการชุมชน เปรมมฤทัย  ล็อค 17 เพื่อรับฟังปัญหายาเสพติด  และอาชญากรรม ภายในชุมชนพร้อมทั้งปัญหาอื่นๆของชุมชน  เพื่อจะนำไปแก้ไข ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป