วันพฤหัสบดี, 20 มกราคม 2565

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ Integrity and Transparency Assessment : ITA 2565

คำอธิบาย เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของสถานีตำรวจ ให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน 5 ประเด็น คือ
(1) ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
(2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนดำเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ
(3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี และการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
(4) การบริหารและพัฒนากำลังพล ได้แก่ นโยบายการบริหารกำลังพล การดำเนินการตามนโยบายการบริหารกำลังพลและหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนากำลังพล และ
(5) การส่งเสริมความโปร่งใสในสถานีตำรวจ ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและการดำเนินงานของสถานีตำรวจ

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน (Organization charts) ที่แสดงถึงการแบ่งส่วนงานต่าง ๆ ภายในของ สถานีตำรวจ ประกอบด้วยตำแหน่งสำคัญ และการแบ่งส่วนงานภายใน โดยลงรายละเอียดข้อมูลจนถึงระดับฝ่าย กลุ่มงาน เป็นต้น

แสดงรายนามของผู้บริหารสถานีตำรวจ ได้แก่ ผู้กับกับการสถานีตำรวจ และหัวหน้าฝ่าย ที่เป็นปัจจุบัน โดยต้องทำการปรับปรุงเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลทุกครั้ง

อำนาจหน้าที่ หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของสถานีตำรวจตามที่กฎหมายกำหนด เช่น ประกาศกรุงเทพมหานครเรื่องการแบ่งส่วนราชการภายในหน่วยงานและการกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาสถานีตำรวจ ให้เผยแพร่โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้
1.แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2556 -2575) ระยะที่ 2 (พ.ศ.2561-2565)
2.จุดเน้นในการพัฒนาเชิงพื้นที่ /แผนพัฒนาเชิงพื้นที่

ข้อมูลการติดต่อสถานีตำรวจ ต้องประกอบด้วยข้อมูลที่ครบถ้วนตามรายการ ต่อไปนี้
1.ที่อยู่
2.หมายเลขโทรศัพท์
3.หมายเลขโทรสาร
4.ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e–mail)
5.แผนที่ตั้งของสถานีตำรวจ

ข้อมูลกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของสถานีตำรวจ

ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของสถานีตำรวจตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลปัจจุบัน และมีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง

แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่างๆ ได้ และสถานีตำรวจสามารถสื่อสารให้คำตอบกับผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะ เป็นการสื่อสารได้สองทาง เช่น กล่องข้อความถาม-ตอบ เป็นต้น สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของสถานีตำรวจ

แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่างๆ ได้ และสถานีตำรวจสามารถสื่อสารให้คำตอบกับผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะ เป็นการสื่อสารได้สองทาง เช่น กล่องข้อความถาม-ตอบ เป็นต้นสามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของสถานีตำรวจ

 • แสดงแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสถานีตำรวจ
 • มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการ หรือกิจกรรม งบประมาณที่ใช้ ช่วงระยะเวลา เป็นต้น
 • แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสถานีตำรวจ
 • มีเนื้อหารายงานความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน เป็นต้น
 • เป็นรายงานข้อมูล รอบ 6 เดือน ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 • แสดงผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ของสถานีตำรวจประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา
 • มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงาน เช่น ผลการดำเนินการ โครงการหรือกิจกรรม ผลการ ใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น

 • ข้อมูลเกี่ยวกับคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ตามภารกิจของแต่ละสายงาน (งานอำนวยการ งานป้องกันปราบปราม งานจราจร งานสืบสวนและงานสอบสวน) พร้อมรายละเอียด
 • คู่มือหลักการให้บริการหรือมาตรฐานการให้บริการ จะต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับ คู่มือหรือมาตรฐานการให้ บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของสถานีตำรวจ ที่ผู้มารับบริการจะต้องรับทราบ
 • ประกอบด้วย ประเภทงานให้บริการ ขั้นตอน การให้บริการ แผนผัง/แผนภูมิการให้บริการ ระยะเวลาที่ใช้ในการให้บริการ แยกตามหมวดหมู่ ของงานบริการแต่ละสายงาน (งานอำนวยการ งานป้องกันปราบปราม งานจราจร งานสืบสวน และงานสอบสวน)

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ จะต้องมีสถิติการให้บริการรายเดือน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามอำนาจ หน้าที่หรือภารกิจของสถานีตำรวจ

 • รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ จะต้องมีข้อมูลสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจ การให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของสถานีตำรวจ
 • เป็นรายงานข้อมูล รอบ 6 เดือน ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 • ทั้งนี้ สถานีตำรวจสามารถดำเนินการสำรวจความ พึงพอใจ โดยใช้ฟีเจอร์การสำรวจความพึงพอใจ ในระบบ POLICEITA และสามารถดาวน์โหลดรายงานผล เพื่อนำมาเผยแพร่บนเว็บไซต์ของสถานีตำรวจ

E–Service จะต้องมีช่องทางที่ผู้รับบริการ หรือผู้มี ส่วนได้ส่วนเสียสามารถขอรับบริการตามอำนาจหน้าที่ หรือภารกิจของสถานีตำรวจ เช่น ระบบแจ้งความ online ระบบสอบสวน online ระบบเสียค่าปรับ online หรือระบบ ที่พัฒนาขึ้นใหม่ เป็นต้น

จะต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 พร้อมรายละเอียด

 • แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 • มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ เป็นต้น
 • เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2565
 • แสดงผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 • มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ เช่น ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น
 • เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2564

 • แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
 • เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2565
 • ข้อมูลจะต้องประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ แผนการจัดซื้อจัดจ้างในภาพรวมของปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และแผนการจัดซื้อจัดจ้างรายโครงการ
 • แสดงประกาศตามที่สถานีตำรวจจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น
 • เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2565
 • แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของสถานีตำรวจ
 • มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น งานที่ซื้อหรือจ้าง วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง เป็นต้น
 • จำแนกข้อมูลเป็นรายเดือน (กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนใดให้ระบุว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง)
 • เป็นข้อมูลในระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2565
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีจะต้องมีข้อมูลสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • อย่างน้อยจะต้องประกอบด้วย
  • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  • ปัญหาและอุปสรรคของการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เช่น ปัญหาการเขียนโครงการ ปัญหาการกำหนด TOR ราคากลาง การหา ผู้ชำนาญงานเทียบเคียง ปัญหาในขั้นตอนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ทำให้การจัดซื้อจัดจ้างไม่สำเร็จ เช่น การประกาศแล้วไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ จนเข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ การบริหารสัญญา ตลอดจนการตรวจรับงาน และการเบิกจ่าย ในโครงการต่างๆ เป็นต้น

นโยบายการบริหารงานกำลังพล ของผู้กำกับการ สถานีตำรวจ เช่น

 • นโยบายด้านการบริหารกำลังพล
  ได้แก่ การบรรจุแต่งตั้ง (ลูกจ้าง) การโยกย้าย (ข้าราชการ /ลูกจ้าง) การพิจารณาความดีความชอบ (ข้าราชการ/ลูกจ้าง) ฯลฯ
 • นโยบายด้านการพัฒนากำลังพล เช่น การริเริ่ม แนวทางการพัฒนากำลังพล เพื่อให้ปฏิบัติงาน ในสายงานต่างๆ (งานอำนวยการ งานป้องกัน ปราบปราม งานจราจร งานสืบสวน และงานสอบสวน) ให้มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น

สถานีตำรวจ มีการดำเนินการตามนโยบายการบริหารกำลังพล ตามที่ได้ประกาศตามข้อ O25

 • สถานีตำรวจนครบาล มีการประกาศหลักเกณฑ์ การบริหารและการพัฒนากำลังพล ซึ่งเป็นไปตาม กฎระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
  • หลักเกณฑ์การโยกย้ายกำลังพล
  • หลักเกณฑ์การพัฒนากำลังพล
  • หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน
  • หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

สถานีตำรวจ มีการเผยแพร่รายงานผลการบริหารกำลังพล และผลการพัฒนากำลังพล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ที่ผ่านมา ทั้งทางด้านการบริหารกำลังพล และการพัฒนากำลังพล

 • แสดงคู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียน ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ตำรวจในหน่วยงาน
 • มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอกจะทำการร้องเรียน รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน สายงานที่รับผิดชอบ ระยะเวลาดำเนินการ เป็นต้น
 • ให้ยึดแนวทางปฏิบัติจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยสถานีตำรวจจะต้องดำเนินการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรภายใน และให้สาธารณชนได้รับทราบด้วย
 • แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของสถานีตำรวจ ผ่านทางช่องทางออนไลน์
 • สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของสถานีตำรวจ
 • แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ตำรวจในหน่วยงาน
 • มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียน เช่น จำนวนเรื่อง เรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ เรื่องที่ อยู่ระหว่างดำเนินการ เป็นต้น (กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียน ให้ระบุไม่มีเรื่องร้องเรียน)
 • เป็นข้อมูลในระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือนแรกของปี งบประมาณ พ.ศ. 2565

 • แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดง ความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ หรือภารกิจของสถานีตำรวจ
 • สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของสถานีตำรวจ
 • แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของสถานีตำรวจ เช่น ร่วมรับฟัง ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น
 • เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

คำอธิบาย เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน บนเว็บไซต์หลักของสถานีตำรวจ เพื่อเปิดเผยการดำเนินการต่างๆของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบใน 2 ประเด็น คือ (1) การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจำนงสุจริตของผู้กำกับการสถานีตำรวจ การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริต และ (2) มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความพยายามของสถานีตำรวจ ที่จะป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้ลดน้อยลงหรือไม่สามารถเกิดขึ้นได้

เจตจำนงสุจริตของผู้กำกับการสถานีตำรวจ ซึ่งจะต้องมีการแสดงเจตนารมณ์ หรือคำมั่น ของผู้กำกับการสถานีตำรวจคนปัจจุบัน ว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารสถานีตำรวจอย่างซื่อสัตย์ สุจริตโปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ไม่ให้ – ไม่รับ (NO Gift Policy) และต่อต้านการรับสินบนในทุกรูปแบบ

การมีส่วนร่วมของผู้กำกับการสถานีตำรวจ จะต้องมีการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้กำกับการสถานีตำรวจคนปัจจุบัน ในการ ให้ความสำคัญกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ด้านคุณธรรมและความโปร่งใส และจะต้องเป็นข้อมูลภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2565

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จะต้องมีการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ที่แต่ละสายงานได้วิเคราะห์ และรวบรวมเป็นภาพ ของสถานีตำรวจ (ต้องมีข้อมูลครบถ้วนทุกสายงาน หากไม่ครบถ้วนจะไม่ได้รับการพิจารณาคะแนน)

 • แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการ ความเสี่ยงในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อ ให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวม
 • เป็นกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้อง กับมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ O36
 • เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 • การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร จะต้องมีการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจในหน่วยงาน มีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต เช่น การส่งเสริมให้เกิดการแยกแยะระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม การเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานตามหลัก ธรรมาภิบาล เป็นต้น
 • เป็นข้อมูลภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2565

 • แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี จะต้องมีข้อมูลแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของแต่ละ สายงาน และรวบรวมเป็นภาพของสถานีตำรวจ มีรายละเอียดกิจกรรม แนวทางการดำเนินงาน (ต้องมีข้อมูลครบถ้วนทุกสายงาน หากไม่ครบถ้วน จะไม่ได้รับการพิจารณาคะแนน)
 • เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 • แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ การป้องกันการทุจริตของสถานีตำรวจ
 • มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้า ในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน เป็นต้น
 • เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรก ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 • แสดงถึงการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณธรรม และความโปร่ง ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของสถานีตำรวจนครบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ได้แก่
 • การชี้แจ้งและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจในหน่วยงาน
 • การศึกษาและวิเคราะห์กรอบการประเมิน และประเด็นที่สถานีตำรวจต้องปรับปรุงและพัฒนาโดยเร่งด่วน
 • การกำหนดมาตรการ/กิจกรรม ในการเตรียมความพร้อม รับการประเมิน
 • การกำหนดหน้าที่ในการรับผิดชอบ
 • การกำกับติดตามโดยผู้กำกับการสถานีตำรวจ
 • แสดงผลการดำเนินการตามมาตรการ/กิจกรรม เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน สถานีตำรวจ
 • มีข้อมูลรายละเอียดการดำเนินการตาม มาตรการ/กิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ภายในหน่วยงานในข้อ O41 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
 • เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2565