17 ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ประเภทการ้องเรียนร้องทุกข์

ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียน

แนวการดำเนินการเรื่องร้องเรียนจเรตำรวจ

แนวการดำเนินการเรื่องร้องเรียนสถานีตำรวจนครบาลอุดมสุข

ช่องทางร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต ของสถานีตำรวจนครบาลอุดมสุข

กล่องรับความคิดเห็น บริเวณสถานีตำรวจนครบาลอุดมสุข

แบบแจ้งการร้องเรียนสถานีตำรวจนครบาลอุดมสุข

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต