24 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนและกำกับติดตาม การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity & Transparency Assessment: ITA)ของสถานีตำรวจนครบาลอุดมสุข

ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลอุดมสุขประชุมชี้แจงและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินแก่ข้าราชการตำรวจ