04 ข้อมูลคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ (กต.ตร.) ของสถานีตำรวจ

ประธาน กต.ตร.

นาย กรวิทญ์ หล่อศรีศุภชัย
ประธาน กต.ตร.สน.อุดมสุข
อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว

รอง ประธาน กต.ตร.

นางวารุณี เสือสวย

รอง ประธาน กต.ตร.สน.อุดมสุข
อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว

นายสนิท หอมจันทร์

รอง ประธาน กต.ตร.สน.อุดมสุข
อาชีพ พนักงานบริษัท

กต.ตร.สน.โดยตำแหน่ง

พ.ต.อ.สมศักดิ์ เอี่ยมอิ่ม

คณะ กต.ตร.สน.อุดมสุข
อาชีพ รับราชการ

พ.ต.ท.พงษ์ศักดิ์ พลเดช

คณะ กต.ตร.สน.อุดมสุข
อาชีพ รับราชการ

พ.ต.ท.ยศนันท์ วะรางคี

คณะ กต.ตร.สน.อุดมสุข
อาชีพ รับราชการ

พ.ต.ท.จักเรศ อุปถัมภ์

คณะ กต.ตร.สน.อุดมสุข
อาชีพ รับราชการ

พ.ต.ต.นรินทร์ สุกใส

คณะ กต.ตร.สน.อุดมสุข
อาชีพ รับราชการ

นายอภิชาติ แสนมาโนช

คณะ กต.ตร.สน.อุดมสุข
อาชีพ รับราชการ

กต.ตร.สน.จากการคัดเลือก

rong2

นางสาวนัฐจิราพร แดงเอียด

คณะ กต.ตร.สน.อุดมสุข
อาชีพ รับราชการ

นายศักดิ์ชัย ง้าวนาเสียว

คณะ กต.ตร.สน.อุดมสุข
อาชีพ รับราชการ

นายจิระพงศ์ สลักถ้วนถี่

คณะ กต.ตร.สน.อุดมสุข
อาชีพ รับราชการ

นาย กรวิทญ์ หล่อศรีศุภชัย

ประธาน กต.ตร.
อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว

นายสนิท หอมจันทร์

รองประธาน กต.ตร.
อาชีพ พนักงานบริษัท

กฤษณา

นางกฤษณา พูนทรัพย์มณี

คณะ กต.ตร.สน.อุดมสุข
อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว

กต.ตร.ที่มาจากการเลือก

ด.ต.ชร ชรธร

คณะ กต.ตร.สน.อุดมสุข
อาชีพ รับราชการ

นางทองทิพย์ สุทธิธรรม

คณะ กต.ตร.สน.อุดมสุข
อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว

นายมณกร กรวิกภัคนล

คณะ กต.ตร.สน.อุดมสุข
อาชีพ พนักงานบริษัท

นางสาวมินตรา ศรีวิรัตน์

คณะ กต.ตร.สน.อุดมสุข
อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว

นางวารุณี เสือสวย

รอง ประธาน กต.ตร.สน.อุดมสุข
อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว

นายศักดิ์ชัย ศิริเวช

คณะ กต.ตร.สน.อุดมสุข​
อาชีพ พนักงานบริษัท

นายสมควร จันทรมณี

คณะ กต.ตร.สน.อุดมสุข
อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว

ที่มา กต.ตร.

บทบาทอำนาจหน้าที่ กต.ตร.สน.อุดมสุข

ผลการดำเนินงาน กต.ตร.สน.อุดมสุข รอบ 6 เดือน