04 ข้อมูลคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ (กต.ตร.) ของสถานีตำรวจ

ที่มา กต.ตร.

อำนาจ หน้าที่ คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ ของสถานีตำรวจ (กต.ตร.)

ระเบียบ ก.ต.ช. ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2551 ข้อ 20 ให้ กต.ตร.สน. หรือ ก.ต.ต. สภ. มีอำนาจ หน้าที่ดังต่อไปนี้

  1. รับแนวทางและนโยบายการพัฒนาและการบริหารงานตำรวจ จากคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ (ก.ต.ช.) ไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลตามนโยบาย
  2. ให้คำปรึกษาและเสนอแนะการปฏิบัติงานของสถานีตำรวจให้เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ (ก.ต.ช.)
  3. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจและการบริหารงานตำรวจ
  4. ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจในสถานีตำรวจให้เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ (ก.ต.ช.)
  5. รับคำร้องเรียนของประชาชนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจในสถานีตำรวจ และดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ (ก.ต.ช.) ว่าด้วยการรับคำร้องเรียนของประชาชนเกี่ยวกับ การปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจ
  6. ให้ข้อมูลข่าวสารและเสนอปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่
  7. ให้คำแนะนำและช่วยเหลือสนับสนุนการประชาสัมพันธ์งานของ สถานีตำรวจ
  8. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทำงาน หรือที่ปรึกษา เพื่อดำเนินการ อย่างใดอย่างหนึ่ง ตามที่ กต.ตร.สน./สภ. มอบหมาย
  9. รายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ (ก.ต.ช.) ทราบ ตามที่คณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ (ก.ต.ช.) กำหนด
  10. อำนาจหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ (ก.ต.ช.) มอบหมาย

คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ สถานีตำรวจนครบาลอุดมสุข(กต.ตร.สน.อุดมสุข)

ประธาน กต.ตร.

นาย กรวิทญ์ หล่อศรีศุภชัย
ประธาน กต.ตร.สน.อุดมสุข
อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว

รอง ประธาน กต.ตร.

นางวารุณี เสือสวย

รอง ประธาน กต.ตร.สน.อุดมสุข
อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว

นายสนิท หอมจันทร์

รอง ประธาน กต.ตร.สน.อุดมสุข
อาชีพ พนักงานบริษัท

กต.ตร.สน.โดยตำแหน่ง

พ.ต.อ.สมศักดิ์ เอี่ยมอิ่ม

คณะ กต.ตร.สน.อุดมสุข
อาชีพ รับราชการ

พ.ต.ท.พงษ์ศักดิ์ พลเดช

คณะ กต.ตร.สน.อุดมสุข
อาชีพ รับราชการ

พ.ต.ท.ยศนันท์ วะรางคี

คณะ กต.ตร.สน.อุดมสุข
อาชีพ รับราชการ

พ.ต.ท.จักเรศ อุปถัมภ์

คณะ กต.ตร.สน.อุดมสุข
อาชีพ รับราชการ

พ.ต.ต.นรินทร์ สุกใส

คณะ กต.ตร.สน.อุดมสุข
อาชีพ รับราชการ

apchad

นายอภิชาติ แสนมาโนช

คณะ กต.ตร.สน.อุดมสุข
อาชีพ รับราชการ

กต.ตร.สน.จากการคัดเลือก

นางสาวนัฐจิราพร แดงเอียด

คณะ กต.ตร.สน.อุดมสุข
อาชีพ รับราชการ

sakchaikk

นายศักดิ์ชัย ง้าวนาเสียว

คณะ กต.ตร.สน.อุดมสุข
อาชีพ รับราชการ

นายจิระพงศ์ สลักถ้วนถี่

คณะ กต.ตร.สน.อุดมสุข
อาชีพ รับราชการ

นายสนิท หอมจันทร์

รองประธาน กต.ตร.
อาชีพ พนักงานบริษัท

นางกฤษณา พูนทรัพย์มณี

คณะ กต.ตร.สน.อุดมสุข
อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว

กต.ตร.ที่มาจากการเลือก

ด.ต.ชร ชรธร

คณะ กต.ตร.สน.อุดมสุข
อาชีพ รับราชการ

tong

นางทองทิพย์ สุทธิธรรม

คณะ กต.ตร.สน.อุดมสุข
อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว

นายมณกร กรวิกภัคนล

คณะ กต.ตร.สน.อุดมสุข
อาชีพ พนักงานบริษัท

นางสาวมินตรา ศรีวิรัตน์

คณะ กต.ตร.สน.อุดมสุข
อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว

นายสมควร จันทรมณี

คณะ กต.ตร.สน.อุดมสุข
อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว

sakchai

นายศักดิ์ชัย ศิริเวช

คณะ กต.ตร.สน.อุดมสุข​
อาชีพ พนักงานบริษัท

บทบาทอำนาจหน้าที่ กต.ตร.สน.อุดมสุข

ผลการดำเนินงาน กต.ตร.สน.อุดมสุข รอบ 6 เดือน ต.ค 66- มี.ค.67