03 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กฎหมายที่บังคับใช้เป็นจำนวนมากที่ประชาชนควรรู้

สื่อออนไลน์ และ Infographics เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติตามกฏหมาย

แนวปฏิบัติในการจับหรือค้น

มาตราการการป้องกันการแซกแซง การใช้ดุลยพินิจ

แนวปฎิบัติในการใช้ดุลยพินิจไม่รับคำร้องทุกข์ในคดีอาญา

แนวปฎิบัติในการสอบปากคำของพนักงานสอบสวน

สิทธิผู้เสียหายหรือเหยื่ออาชญากรรมและสิทธิของผู้ต้องหา

พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544

กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราในการจ่ายค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา

 ระเบียบคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการยื่นอุทธรณ์ และวิธีพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๙

ระเบียบคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา ว่าด้วยการยื่นคำขอและวิธีพิจารณาคำขอค่าตอบแทน ค่าทดแทนและค่าใช้จ่าย พ.ศ. ๒๕๕๙

ระเบียบคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา ว่าด้วยคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๒)

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยวิธีเบิกจ่ายเงินตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ พ.ศ. ๒๕๔๖

สิทธิของผู้ต้องหาในคดีอาญา