12 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีและรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ สถานีตำรวจนครบาลอุดมสุข

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ สถานีตำรวจนครบาลอุดมสุข

เอกสารการรายงานต่อหัวหน้าสถานีให้รับทราบในการใช้งบประมาณ