19 การมีส่วนร่วมของหัวหน้าสถานีตำรวจ

กิจกรรมการมีส่วนร่วมของหัวหน้า สถานีตำรวจในการเสริมสร้างคุณธรรม

และความโปร่งใส และการต่อต้านการ ทุจริต  ต่อต้านสินบน ในหน่วยงาน