วันจันทร์, 23 พฤษภาคม 2565

ข้อมูลพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580)

แผนยุทธศาสตร์สถานีตำรวจ ซึ่งได้กำหนดยุทธศาสตร์ไว้เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดและเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับทราบทิศทาง และจุดเน้นที่ชัดเจน

แผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2565

แผนยุทธศาสตร์สถานีตำรวจ ซึ่งได้กำหนดยุทธศาสตร์ไว้เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดและเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับทราบทิศทาง และจุดเน้นที่ชัดเจน