วันจันทร์, 23 พฤษภาคม 2565

อำนาจหน้าที่

คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

เรื่องการกำหนดอำนาจหน้าที่ตำแหน่งในสถานีตำรวจ

ประมวลกฏหมายวิธีพิจารณาความอาญา

พระราชบัญญัติจราจรทางบก 2522

กฏหมายอื่นที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ