วันจันทร์, 23 พฤษภาคม 2565

การบริหารงาน

คู่มือการปฏิบัติงานงานป้องกันปราบปราม

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีภารกิจสำคัญในการป้องกันอาชญากรรม ซึ่งเป็นหน้าที่หลัก ของข้าราชการตำรวจ ประกอบกับการบริหารราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงได้จัดทำคู่มือการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่งานป้องกันปราบปรามในสถานีตำรวจ


คู่มือการปฏิบัติงานสอบสวน

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีภารกิจสำคัญในการป้องกันอาชญากรรม ซึ่งเป็นหน้าที่หลัก ของข้าราชการตำรวจ ประกอบกับการบริหารราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงได้จัดทำคู่มือการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่งานสอบสวนในสถานีตำรวจ


คู่มือการปฏิบัติสืบสวน

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีภารกิจสำคัญในการป้องกันอาชญากรรม ซึ่งเป็นหน้าที่หลัก ของข้าราชการตำรวจ ประกอบกับการบริหารราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงได้จัดทำคู่มือการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่งานสอบสวนในสถานีตำรวจ


คู่มือการปฏิบัติงานอำนวยการ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีภารกิจสำคัญในการป้องกันอาชญากรรม ซึ่งเป็นหน้าที่หลัก ของข้าราชการตำรวจ ประกอบกับการบริหารราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงได้จัดทำคู่มือการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่งานด้านอำนวยการในสถานีตำรวจ


คู่มือการปฏิบัติงานจราจร

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีภารกิจสำคัญในการป้องกันอาชญากรรม ซึ่งเป็นหน้าที่หลัก ของข้าราชการตำรวจ ประกอบกับการบริหารราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงได้จัดทำคู่มือการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่งานด้านงานจราจรในสถานีตำรวจ


คู่มือการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ


ประมวลกฏหมายอาญา พ.ศ.2477 และ 2499


ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา


คู่มือปฏิบัติงานด้านงานธุรการและพัฒนากำลังพล


คู่มือปฏิบัติงานด้านงานธุรการและพัฒนากำลังพล