พัฒนาองค์ความรู้ดิจิทัล

• เป็นเครื่องมือในการเข้าถึงสารสนเทศ ความรู้ บทเรียนต่าง ๆ ให้กับประชาชนทุกกลุ่มวัย

• สร้างและขยายโอกาสทางการตลาดให้ผู้ประกอบการชุมชน ในการเผยแพร่ โฆษณาสินค้าชุมชน เกิดช่องทางติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ค้าศึกษา

แหล่งวัตถุดิบด้วยระบบ ICT

• เสริมสร้างสมรรถนะและพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

• สร้างช่องทางการสื่อสารแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างชุมชนทั่วประเทศ

• พัฒนา รวบรวม จัดเก็บและเผยแพร่องค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น การอนุรักษ์วัฒนาธรรมประเพณีผ่านสื่อ ICT

• เกิดแหล่งเรียนรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของชุมชนทําให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในการใช้ ICT

• ประชาชนสามารถใช้ ICT เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมรายได้ของชุมชน

• เกิดสังคม ICT ที่มีคอมพิวเตอร์เป็นสื่อกลางในการลดช่องว่างระหว่างวัยของคนในชุมชน

• เป็นแหล่งข้อมูลที่ทําให้ชุมชนทันต่อเหตุการณ์ เกิดการเรียนรู้ได้ก้าวทันโลก