ประวัติความเป็นมาของสถานีตำรวจนครบาลอุดมสุข

  • สน.อุดมสุข ตั้งอยู่เลขที่ 306 ถนนรามคำแหง 2 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพฯ บนพื้นที่ 7 ไร่ 2 งาน 64 ตารางวา จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2539 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดหน่วยงาน เขตอำนาจรับผิดชอบและเขตพื้นที่การปกครองของหน่วยงานในราชการกรมตำรวจ (ฉบับที่ 20) พ.ศ.2539 ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 113 ตอนพิเศษ 17 (ง.) ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2539 มีพื้นที่รับผิดชอบ 21.757 ตารางกิโลเมตร อาคารที่ทำการเดิมใช้เป็นอาคารที่ทำการของ สน.ประเวศ ซึ่งได้ส่งมอบให้ สน.อุดมสุข เมื่อ 12 สิงหาคม 2539 ต่อมาทาง ตร.ได้จัดสรรงบประมาณประจำปี 2545 ตามโครงการพัฒนาสถานีตำรวจเพื่อประชาชน เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการ จนแล้วเสร็จ จนแล้วเสร็จและเปิดให้บริการประชาชนเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2545 จนถึงปัจจุบัน
  • ทิศเหนือ ติดต่อเขตพื้นที่ สน.ประเวศ และ สน.ลาดกระบัง
  • ทิศใต้ ติดต่อเขตพื้นที่ สน.บางนา และ สภ.บางแก้ว
  • ทิศตะวันออก ติดต่อเขตพื้นที่ สภ.บางแก้ว
  • ทิศตะวันตก ติดต่อเขพื้นที่ สน.ประเวศ
  • แบ่งเขตตรวจออกเป็น 4 เขตตรวจ รับผิดชอบครอบคลุมพื้นที่ แขวงประเวศ แขวงหนองบอน และแขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพฯ
  • หน่วยการบังคับบัญชา พ.ศ.2539 สังกัด บก.น.ใต้ บช.น. พ.ศ.2540-ปัจจุบัน สังกัด บก.น.4 บช.น.ยกฐานะหัวหน้าสถานีจาก รองผู้กำกับการ มาเป็นผู้กำกับการ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2541
ประวัติสถานีตำรวจ

จัดตั้งสน.อุดมสุข

mapuds