วันอังคาร, 9 สิงหาคม 2565

ไทยชนะ

ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. เปิดตัวแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” จัดทำโดยธนาคารกรุงไทย เพื่อควบคุมป้องกันโรคโควิด-19 สำหรับสถานประกอบการที่ได้รับการผ่อนปรนในเบื้องต้น เพื่อใช้ทดแทนการลงทะเบียน การเข้าใช้บริการ โดยใช้วิธีการ Check-in และ Check-out

วัตถุประสงค์

  • เพื่อช่วยควบคุมดูแลการระบาดของโควิด-19 สำหรับผู้ประกอบการ เมื่อมีการผ่อนปรนเปิดกิจการระยะที่ 2
  • จากเดิม ร้านค้าจะต้องลงทะเบียนการเข้า – ออกร้านของลูกค้าด้วยการจดใส่สมุด
  • เปลี่ยนเป็น การ Check-in และ Check-out ผ่านแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” เพื่อความสะดวก