สถานีตำรวจนครบาลอุดมสุขเชิญชวน ร่วมทำแบบประเมิน ITA

ขอเชิญร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสถานีตำรวจนครบาล ป.ป.ช. ร่วมมือ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ แสดงเจตนารมณ์ร่วมขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ลงสู่ “สถานีตำรวจนครบาล” 88 แห่ง