ขั้นตอนการปฏิบัติของประชาชนการตรวจวัดแอลกอฮอล์

ขั้นตอนการปฏิบัติของประชาชนเมื่อผลตรวจวัดแอลกอฮอล์เกินกว่าที่

กฎหมายกำหนดและถูกจับกุมดำเนินคดีในข้อหา ขับรถในขณะเมาสุรา

( ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 43 ( 2) )